ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДА

Обследвания на сгради. Обследвания за енергийна ефективност.

Технически паспорт на сграда.

Обследвания на сгради и обследвания за енергийна ефективност.

Технически паспорт на сграда е документ, който най-общо казано съдържа описание на сградата, текущото ѝ състояние и инструкции за експлоатация и подръжка на сградата. Когато по сградата се извършват промени като преустройства и основни ремонти, за които се изисква разрешение за строеж, тези промени се отразяват в техническия паспорт. Така той съдържа в себе си освен актуалното състояние на сградата и информация за историята на сградата, която може да се проследи.

Изискванията за техническите паспорти на сгради се съдържат в „Закон за устройство на територията“ (ЗУТ) и в „Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите“.

Сградите строени след 2007г. имат технически паспорт, защото той задължително се изработва още преди да се въведе сградата в експлоатация.

За сгради строени преди 2007г. технически паспорт се изработва при необходимост или по желание на собствениците. Необходимост от изработване на технически паспорт има в два случая:

 1. Извършване на строителни и монтажни работи (СМР), които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж;
 2. Извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му.

При сгради строени преди 2007г. техническият паспорт на съществуваща сграда се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му.

Обследването на сградата се извършва от екип от проектанти с пълна проектантска правосбособност. Обследват се състоянието на сградата, нейната конструкция и всички инсталации. Като част от общото обследване се извършва и обследване за енергийна ефективност на сградата, което се прави от лицензирани фирми.

След извършване на обследването се съставя доклад, който трябва да бъде приет от собствениците на строежа. Въз основа на доклада от обследването и извършената оценка на строежа, се съставя и техническият паспорт. Паспорта съдържа три основи части:

 1. Основни характеристики на строежа
 2. Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти
 3. Указания и инструкции за безопасна експлоатация

Техническия паспорт се изработва в две копия – едното се съхранява в общината, а другото в собствениците на сградата.

 • За сградите, за които няма запазени проекти се налага извършване на архитектурно заснемане. Архитектурното заснемане представлява подробно измерване – външно на фасадите и вътрешно на всички помещения в сградата и изработване на нови чертежи (разпределения, фасади и т.н.) на базата на направените измервания.
 • Техническият паспорт се поръчва от собствениците на сградата с договор сключен с изпълнителя. При съсобственост на сградата възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.
 • Технически паспорт се прави за цялата сграда. Не е възможно да се направи за един обект в нея (апартамент, магазин и т.н.). При по-големи сгради, които имат няколко входа и са разделени на секции с конструктивни фуги е възможно да се направи технически паспорт само за една секция.

Архитектурно студио Никпроект извършва изработване на технически паспорти и обследване на сгради, включително обследване за енергийна ефективност. Разполагаме с екип от висококвалифицирани правоспособни проектанти по всички инженерни специалности и работим с лицензиран подизпълнител извършващ обследване за енергийна ефективност. 

Цена за технически паспорт и енергийно обследване

Цената за изработване на технически паспорт, енергийно обследване и архитектурно заснемане (ако липсва проектна документация за сградата) варира в зависимост от типа на сградата и нейната квадратура. Ориентировъчните цени, на които работим са:

 • Технически паспорт – от 3 до 7 лв/кв.м.
 • Енергийно обследване – от 1 лв/кв.м.
 • Архитектурно заснемане – от 1,5 до 3 лв/кв.м.

Поискайте оферта за изработване на технически паспорт

За да получите оферта моля пуснете запитване в контактната ни форма или на office.nikproekt@gmail.com , със следната информация:

 • Адрес на сградата (може gps координати или кадастрален номер)
 • Запазена ли е строителната документация на сградата (документи и проекти)
 • Приблизителна площ на сградата (сборът от всички етажи, включително сутерен и таван)
 • Как се отоплява сградата, има ли централно парно отопление, газифициране и т.н.
 • Година на построяване
 • Какви обекти се намират в сградата – жилища, магазини, офиси и др.


Ние мислим комплексно

В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО НИКПРОЕКТ ПРОЕКТИРАМЕ ФУНКЦИОНАЛНИ, ЕСТЕТИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ