ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Изработване на подробен устройствен план (ПУП)

КАКВО Е ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП)?

Подробния устройствен план (ПУП) определя конкректното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана. Подробен устройствен план може да се прави за един или няколко поземлени имота. С ПУП се определят регулационните граници на имота, достъп от улица, за какво може да се ползва имота и какво може да се строи в имота. Изискванията залегнали в ПУП са задължителни при последващо инвестиционно проектиране на сгради в имота.

В КОИ СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП)?

Изработване или изменение на съществуващ ПУП се налага в следните случаи:

 • Урегулиране на поземлени имоти в границите на населеното място с цел строителство;
 • Обединение на урегулирани поземлени имоти;
 • Делба на урегулирани поземлени имоти;
 • Смяна на предназначението на поземлени имоти;
 • Промяна на застрояването в урегулирани имоти;
 • Изменение и корекции на съществуващ кадастрален план (например при разминаване на границите в регулационния план и имотните граници в кадастралната карта);

ВИДОВЕ ПУП

 • план за регулация и застрояване (ПРЗ) – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • план за регулация (ПР) – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • план за застрояване (ПЗ);
 • работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

Процедурата протича на два етапа:

 1. Искане за допускане на изработване или промяна на ПУП
 2. Окончателен проект за изработване или промяна на ПУП

Процедурата е бавна и тромава и отнема месеци, а в някои случаи и повече от година.

ЕТАП 1 - ИСКАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ИЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПУП

Подават се документи в общината с искане да се допусне от кмета израбоване или промяна на подробен устройствен план. Документите в повечето случаи са следните:

 • заявление по образец;
 • документи за собственост; 
 • удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 • скица на имота;
 • скица-предложение (мотивирано предложение) за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика;
 • техническо задание (в него се описва какви са инвестиционните намерения на инвеститора)
 • платена такса.

В срок от 1 месец след внасянето на документите в общината кметът допуска или отказва със заповед изработването на ПУП. Заповедите се съобщават на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ.

ЕТАП 2 - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПУП

Ако първият етап е приключил успешно и е издадена заповед за допускане на изработване или изменение на ПУП от кмета на общината, се преминава към изработване на окончателния ПУП. Преди да се внесе за одобрение в общината окончателния ПУП трябва да се съгласува с инстанциите посочени в заповедта за допускане – електро и ВиК дружества,  Басейнова дирекция, Зелени системи, РИОСВ и др. Необходимите документи за внасяне в общината са:

 • заявление по образец;
 • документи за собственост; 
 • удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 • скица на имота;
 • окончателен проект за ПУП;
 • необходимите съгласувателни становища изброени в заповедта за допускане;
 • платена такса.

В срок от 1 месец от постъпването на окончателен проект за ПУП в общинската администрация общината съобщава на заинтересуваните лица, че при тях е постъпил за одобрение ПУП. В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. В едномесечен срок след изтичане на сроковете за възражения проектите заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се разглеждат от общинския експертен съвет. Ако експертния съвет одобри окончателния проект за ПУП общината издава заповед, с която се одобрява проекта за ПУП.

Ако проектът за ПУП се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури и срокове се провеждат отново.

Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила от датата на одобряването, когато не подлежи на обжалване. Ако подлежи на обжалване заповедта влиза в сила след изтичането на срока за обжалване, ако не е бил обжалван.

 

След влизането в сила на заповедта за одбряване на ПУП собственикът може да възлага изработване на проекти и да извършва строителство в имота.

Тъй като на няколко пъти споменахме термина заинтересувани лица поясняваме какво означава той според закона.

Съгласно чл.131 от ЗУТ:

(1)Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:

 1. имотите – предмет на самия план;
 2. съседните имоти, когато с подробния устройствен план се създава свързано застрояване между тях и имот или имоти, включени в обхвата на плана;
 3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
 4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота – предмет на плана;
 5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.

В Архитектурно студио Никпроект изработваме всички видове подробен устройствен план. Свържете се с нас за оферта.

Ние мислим комплексно

В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО НИКПРОЕКТ ПРОЕКТИРАМЕ ФУНКЦИОНАЛНИ, ЕСТЕТИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ