ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ФИРМЕНИ НАДПИСИ, РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Разрешение от общината и скица с указан начин на поставяне

Какво е необходимо за да поставите павилион, фирмен надпис или реклама?

Процедура, необходими документи и проекти

Процедура за поставяне на преместваем обект и рекламен елемент

Поставянето на преместваеми обекти е регламентирано с общинска наредба. За гр.София това е „Наредба за преместваеми обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на териториията на Столична община“. Ако желаете да поставите павилион или рекламен елемент в частен или общински имот трябва да получите разрешение за поставяне от общината. За поставяне в частен имот се минава през следните етапи:

1. Получаване на скица с указан начин на поставяне от общината

2. Получаване на разрешение за поставяне от общината

3. Получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от общината

Получаване на скица с указан начин на поставяне от общината

За получаване на скица с указан начин е необходимо в общината да се внесат следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за собственост или договор за наем
 • Нотариално заверено съгласие от съсобствениците (ако има такива)
 • Комбинирана скица на имота
 • Мотивирано предложение за схема за поставяне (съгласувано с експлоатационните дружества, ако е необходимо)
 • Снимки от мястото на поставяне приложени към мотивираното предложение

В архитектурно студио Никпроект изработваме мотивирано предложение за схема за поставяне и необходимият снимков материал. 

 

При поставянето на преместваеми обекти и рекламни елементи има ограничения и изисквания заложени в общинската наредба, които взимаме предвид при изработването на мотивираното предложение. Ето някои от тези изисквания:

– да не са поставени пред входове на сгради или в непосредствена близост до тях;

– да не препятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране и гариране, които се изискват по закон;

– да не препятстват нормалното използване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти и елементи;

– да отговарят на устройствените, инженерно-технически, противопожарни и санитарно-хигиенни норми;

– мястото на обекта да е съобразено с минималните законови изисквания за разстоянията между сградите;

– рекламни елементи да не се поставят върху фасади на сгради, освен калканни стени и стени без отвори, и да не заемат повече от 75% от площта им;

– рекламни елементи да не се поставят върху ажурни огради;

– рекламните елементи разположени на покрив на сграда трябва да са ажурни. 

– редица други изисквания, които са описани в общинската наредба.

Получаване на разрешение за поставяне от общината

За получаване на разрешение за поставяне е необходимо в общината да се внесат следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за собственост или договор за наем
 • Нотариално заверено съгласие от съсобствениците (ако има такива)
 • Комбинирана скица на имота
 • Одобрена скица с указан начин на поставяне
 • Архитектурни и инженерни проекти за преместваемия обект или рекламен елемент

Ние изработваме проекти по всички необходими части:

 • част Архитектура
 • част Конструкции – в зависимост от обекта е необходимо становище или конструктивен проект
 • част Електрическа – при павилиони и светещи реклами
 • част Водопоровод и канализация (ВК) – при павилиони, в които има мивка или санитарно помещение
 • част Геодезия – при павилиони или рекламни елементи стъпили на терена
 • част ПБЗ

Поставяне на фирмен надпис

Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект, които се поставят върху недвижимия имот, в който се намира седалището или дейноста на лицето, както и върху преместваеми обекти, в които се извършва дейността на лицето. Фирмен надпис има почти всеки магазин, фризьорски салон, ключарско ателие или друг обект за услуги. Фирмен надпис често имат и сградите и павилионите, когато се ползват от една фирма.  Надписът може да представлява табела (често погрешно наричана рекламна табела) или само отделни букви и лого прикрепени към стената. 

Когато се прави проект за нова сграда или преустройство на съществуваща сграда в него се включва и проекта за фирменият надпис. Ако обаче фирменият надпис се добавя по-късно е необходимо разрешение за поставяне от общината. В този случай в общината се внася за съгласуване проект с части Архитектурна, Конструктивно становище, Електрическа (ако надписа е светещ) и ПБЗ, въз основа, на който се издава разрешението за поставяне.

Ние изработваме необходимите проекти за фирмен надпис и консултираме клиента за необходимата документация, която се внася в общината.

 

– Не се изисква одобряване на проект и разрешение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25кв.м.;

– Фирмените надписи се изписват задължително на български език и могат да бъдат дублирани на друг език;

– Фирмените надписи могат да бъдат поставяни върху стени, козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непросредствено принадлежащи на обекта, чиято функция обозначават;

– Когато са върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, надписите не могат да ги надвишават с повече от 1м и не могат да закриват прозорци или други отвори по фасадата;

– Фирменият надпис може да се издава пред фасадата на не повече от 1,5м;

– Забранява се изграждането на допълнителни конструкции (навеси и козирки) с цел поставяне на фирмен надпис;

– Могат да се разполагат по фасадите на нежилищни сгради, когато функцията, която обозначват заема повече от 3/4 от площта на сградата;

– Могат да се разполагат върху преместваеми обекти;

– Фирмените надписи могат да се разполагат на покрива на нежилищни сгради, ако са във вид на ажурни букви и лого;

 

 

Ние мислим комплексно

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС