Жилищна сграда в кв.Суха река

Технически проект. Видове проекти за сгради.

За да построят собствениците на имоти къща или друг вид сграда в имота си е необходимо да поръчат проект, който да се одобри в общината и общината да издаде разрешение за строеж. Често собствениците не са запознати с различните видове проекти, които могат да поръчат. Защо е важно какъв вид е проекта? Важно е защото съществуват три вида проекти, които са с различна степен на подробност – първият вид „идеен проект“ в повечето случаи не е достатъчен за издаване на разрешение за строеж и за строителство; вторият вид „технически проект“ съдържа само основните чертежи и информация, необходими за разрешение за строеж и за строителство; третият вид „работен проект“ е много подробен и детайлен и съдържа голям брой чертежи, детайли и спецификации за сградата.

Видовете проекти и тяхното съдържание са описани в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“.

Всеки проект за сграда съдържа в себе си една или няколко от следните части:

 • част архитектурна;
 • част конструктивна;
 • част електрическа;
 • част водоснабдяване и канализация;
 • част отопление, вентилация и климатизация;
 • част енергийна ефективност;
 • част паркоустройство и благоустройство;
 • част геодезическа;
 • част технологична;
 • част пожарна безопасност;
 • част пътна.

Накратко ще опишем трите вида проекти:

 

1. Идеен проект

Идейният проект може да съдържа само част архитектура, но може да съдържа и инженерни части. С идейният архитектурен проект се определят разпределенията на всички етажи, външния вид на сградата, разположението на сградата в имота. Идейния проект съдържа обяснителна записка и чертежи – ситуация, разпределения, разрези, фасади и други. Обикновено към проекта има триизмерни визуализации на сградата (картинки, които показват как ще изглежда сградата) или макет.

Идеен проект

Идеен проект е добре да се поръча от инвеститора при по-големи сгради с цел да се изясни архитектурата на сградата преди да се пристъпи към проектиране на инженерните конструкции и инсталации.

Възможно е идеен проект да се поръча с цел получаване на разрешение за строеж. В този случай освен архитектурен проект се изработват и идейни проекти или записки и по инженерните части на проекта. Такъв проект обаче не е достатъчен за строителство на сградата, и след него трябва да се изработи и одобри в общината и технически проект.

При изработването на идеен проект е задължително да се спазват предвижданията и ограниченията на визата за проектиране издадена от общината.

 

2. Технически проект

Техническият проект съдържа проекти по всички необходими за строителство части. Изработва се въз основа на идеен проект, ако има одобрен или се съобразява с визата за проектиране, ако няма идеен проект за сградата. Техническия проект има всички основни чертежи, изчисления и информация така, че по тях да може да се построи сградата. Техническият проект се внася в общината за одобрение и издаване на разрешение за строеж.

Жилищна сграда в кв.Суха река

Недостатък на техническия проект е, че не съдържа детайли,  монтажни планове и спецификации, които са много полезни при строителството на сградата, но не са задължителни за издаване на разрешение за строеж. Например ако сградата има вентилируема фасада, при строителството ще са необходими чертежи с монтажен план за носещите профили и чертежи с детайли в различни точки на фасадата. Когато не е поръчан работен проект и такива чертежи липсват се налага строителя сам да се справя с различни проблеми на строежа по негово усмотрение, което често води до не добър краен резултат за визията на сградата и качеството на изпълнение.

 

3. Работен проект

Работният проект се изработва въз основа на одобрен идеен или технически проект, а ако няма такива се изработва като се спазва визата за проектиране.

Ако няма одобрен технически проект в общината, работния проект се внася за одобрение и за разрешение за строеж.

Работният проект съдържа всички чертежи от технически проект плюс допълнителни чертежи (монтажни планове, детайли, спецификации и други) , с които се изяснява в детайли изпълнението на сградата. Работният проект е с по-висока цена от техническия проект, но за да бъде добър крайния резултат от строителството препоръчваме да се изработва такъв проект. Така се свеждат до минимум грешки и несполучливи решения направени от строителя по време на строителството на сградата.

Работен проект

 

Възможно е в общината да се внесе за одобрение само технически проект, а работният проект да се изработи и да се ползва при строителството без да се одобрява в общината. При този вариант работния проект трябва стриктно да следва одобрения технически проек, без да се правят съществени промени по сградата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *